Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania.

Rozdział  IV b –  Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

§ 23a.

1.  Ocenianiu podlegają:

1)    osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)    zachowanie ucznia.

1a. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

 

1)       wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

2)       wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2.  Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:

1)    informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)    udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3)    udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5)    dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 23b.

1.    Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

1)    I semestr  od początku roku szkolnego do pierwszego piątku po dniu 20 stycznia,

2)    II semestr  od pierwszego poniedziałku po dniu 20 stycznia do końca roku szkolnego.

2.    Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych formułują  nauczyciele, którzy na początku każdego roku szkolnego informują  uczniów (na pierwszych zajęciach) o:

1)    wymaganiach edukacyjnych,

2)    sposobach sprawdzania  stopnia opanowania wiadomości i umiejętności ucznia,

3)    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

4)    warunkach i sposobie przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

3.    Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4.    Oceniania wiedzy i umiejętności ucznia dokonuje się systematycznie w różnych formach:

1)    oceny wypowiedzi ustnych (z ostatnich najwyżej 3 tematów),

2)    sprawdzianów pisemnych:

a)    15-sto minutowych kartkówek z ostatnich najwyżej 3 tematów (nie muszą być zapowiedziane, nie ma ograniczeń co do ich ilości),

b)    sprawdzianów i prac klasowych z podanym zakresem materiału zapowiedzianych co najmniej tydzień przed pisaniem klasówki (w ciągu jednego dnia uczeń może mieć tylko jedną klasówkę, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy),

c)    testów.

3)    kontroli prac domowych,

4)    przejawianej aktywności na zajęciach.

4a. Uczeń ma prawo do poprawy ocen ze sprawdzianów, prac klasowych, testów, o których mowa w ust. 4 pkt 2) lit. b) i c).

4b. Zasady poprawy ocen, o których mowa w ust. 4a, określają nauczyciele obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych i informują o nich uczniów na początku roku szkolnego.

4c. Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć bez konsekwencji tyle razy w semestrze, ile jednostek lekcyjnych danych zajęć edukacyjnych zakłada tygodniowy plan zajęć.

5.    Oceny z klasówek oraz testów wpisuje się do dziennika kolorem czerwonym.

6.    Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/opiekunów.

7.    Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom wyłącznie w szkole:

1)    uczniowi na zajęcia, na których omawiane są prace,

2)    rodzicom na zebraniach rodziców, w czasie dni otwartych, konsultacji, lub na prośbę rodzica w terminie ustalonym z nauczycielem,  w przypadku ocen pozytywnych; w przypadku ocen negatywnych zaraz po otrzymaniu oceny.

8.    Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

8a. Uzasadnienie może mieć formę ustną lub pisemną, jeśli tak określono we wniosku, w takim przypadku wniosek także powinien mieć formę pisemną.

9.    O zasadach otrzymywania prac do wglądu uczniowie i rodzice są informowani na początku roku szkolnego.

10. Poziom opanowania wiedzy i umiejętności z poszczególnych zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych określonych szkolnym planem nauczania ocenia się w stopniach bieżących, śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz końcowych ocenach klasyfikacyjnych wg następującej skali:

1)    stopień celujący – skrót literowy: cel; ocena cyfrowa – 6

2)    stopień bardzo dobry – skrót literowy: bdb; ocena cyfrowa – 5

3)    stopień dobry – skrót literowy: db; ocena cyfrowa – 4

4)    stopień dostateczny – skrót literowy: dst; ocena cyfrowa – 3

5)    stopień dopuszczający – skrót literowy: dop; ocena cyfrowa – 2

6)    stopień niedostateczny – skrót literowy: ndst; ocena cyfrowa – 1

10a.    Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 10 pkt 1 – 5.

10b.    Negatywną ocena klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 10 pkt 6.

10c. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

11. Poziom opanowania wiedzy i umiejętności z poszczególnych zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych sprawdzany za pomocą prac klasowych, testów, sprawdzianów, kartkówek określany liczbą punktów ocenia się wg następującej skali:

Stopień

Skrót literowy

Ocena cyfrowa

Sposób przeliczania liczby punktów z na poszczególne oceny

celujący

cel

6

100 % + zadania dodatkowe

bardzo dobry +

bdb +

5+

100 %    94 %

bardzo dobry

bdb

5

93 %    86 %

dobry +

db +

4+

85 %    76 %

dobry

db

4

75 %    65 %

dostateczny +

dst +

3+

64 %    58 %

dostateczny

dst

3

57 %    50 %

dopuszczający +

dop +

2+

49 %    40 %

dopuszczający

dop

2

39 %    30 %

niedostateczny

ndst

1

29      0 %

12. Sposób przeliczania punktów na oceny szkolne jest jednolity dla wszystkich obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

13. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Z każdych zajęć edukacyjnych powinny być minimum 3 oceny cząstkowe.

14. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Z każdych zajęć edukacyjnych powinny być minimum 3 oceny cząstkowe.

15. Ustalając ocenę klasyfikacyjną roczną bierze się pod uwagę zarówno semestr II jak i semestr I.

16. Ustalając ocenę należy uwzględnić indywidualne możliwości ucznia.

17. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

17a. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8  pkt 1 ustawy, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)    posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia,

2)    posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia.

3)    posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii.

4)    nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,

5)    posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

17b. 1) Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

2)    Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), opinia, o której mowa w pkt 1, może być wydana także

uczniowi gimnazjum.

3)    Wniosek, o którym mowa w pkt 2, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów).

18. Skreślony

19. Przy ustalaniu oceny każdy nauczyciel kieruje się następującymi kryteriami ogólnymi:

1)    zakres i jakość wiadomości i umiejętności,

2)    rozumienie materiału naukowego,

3)    posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami i umiejętnościami,

4)    kultura przekazywania wiadomości,

5)    przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki i techniki należy brać uwagę w szczególności wysiłek ucznia, wywiązywanie się z obowiązków wynikających  ze specyfiki zajęć.

20. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, zwolnienie może być całkowite lub dotyczyć części ćwiczeń, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

21. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki podejmuje dyrektor szkoły. W dokumentacji  przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

22. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) oraz na podstawie opinii publicznej oraz niepublicznej poradni  psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej i niepublicznej poradni specjalistycznej, ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego z nauki drugiego języka obcego.

23. W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 22, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

24. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 23c.

1.    Wymagania  ogólne  na ocenę   celującą:

1)    Uczeń posiada wiadomości ściśle naukowe, a ich zakres jest szerszy niż wymagania programowe.

2)    Treści wiadomości powiązane są ze sobą w systematyczny układ.

3)    Rozumie uogólnienia i związki między nimi.

4)    Wyjaśnia zjawiska bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz.

5)    Samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych.

6)    Swobodnie posługuje się wiedzą i terminologią naukową.

7)    Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

8)    Wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechuje je dojrzałość myślenia.

9)    Wzorowo prowadzi notatki, w których treści przekraczają zakres wiadomości programowych.

10) Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach w szkole i poza szkołą.

2.    Wymagania  ogólne  na ocenę  bardzo dobrą:

1)    Uczeń wyczerpująco opanował cały materiał programowy.

2)    Potrafi wiadomości powiązać ze sobą w logiczny układ.

3)    Właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi.

4)    Potrafi wyjaśnić zjawiska bez ingerencji nauczyciela.

5)    Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.

6)    Wypowiada się poprawnie, posługując się terminologią naukową.

7)    Posiada bogate słownictwo i posługuje się nim.

8)    Potrafi samodzielnie wnioskować.

9)    Jest aktywny na zajęciach i przygotowany do nich, prowadzi starannie notatki.

3.    Wymagania  ogólne  na ocenę   dobrą:

1)    Uczeń opanował materiał programowy.

2)    Wiadomości potrafi powiązać związkami logicznymi.

3)    Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi.

4)    Umie wyjaśnić zjawiska inspirowane przez nauczyciela.

5)    Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowanych przez nauczyciela.

6)    Nie popełnia błędów językowych.

7)    Sporadycznie popełnia błędy stylistyczne.

8)    Rozumie podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w terminach naukowych.

9)    W wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia jedynie nieliczne błędy.

10) Wykazuje się aktywnością i prowadzi notatki.

4.    wymagania  ogólne  na ocenę   dostateczną:

1)    Uczeń posiada zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych.

2)    Wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi.

3)    Popełnia niewielkie i nieliczne błędy w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

4)    Wiadomości przekazuje w języku zbliżonym do potocznego.

5)    Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia.

6)    Wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela.

7)    Stosuje wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela.

8)    Posiada przybory i zeszyty przedmiotowe.

5.    Wymagania  ogólne  na ocenę  dopuszczającą:

1)    Wykazuje nieznajomość podstawowego materiału programowego.

2)    Posiada wiadomości luźno zestawione.

3)    Nie rozumie podstawowych uogólnień i związków między nimi.

4)    Wykazuje słabą umiejętność wyjaśniania zjawisk.

5)    Popełnia liczne błędy, ma niepoprawny styl.

6)    Ubogie słownictwo i trudności w wysławianiu się.

7)    Wykazuje względną umiejętność stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela.

8)    Częste nieprzygotowania do lekcji i niestarannie prowadzone zeszyty przedmiotowe.

6.    Ocena  niedostateczna wystawiana jest kiedy:

1)    Uczeń ma rażący brak wiadomości programowych.

2)    Wykazuje brak jedności logicznej miedzy wiadomościami.

3)    Zupełny brak rozumienia uogólnień.

4)    Kompletna nieumiejętność wyjaśniania podstawowych zjawisk.

5)    Zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy w ćwiczeniach praktycznych.

6)    Popełnia bardzo liczne błędy, ma rażąco nieporadny styl.

7)    Wykazuje duże trudności w wysławianiu się, bardzo ubogie słownictwo.

8)    Duże trudności w mówieniu językiem literackim.

9)    Nie wykonuje nawet prostych ćwiczeń z pomocą nauczyciela.

§ 23d.

1.    W klasach I – III szkoły podstawowej, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych edukacji oraz kształcenia zintegrowanego są ocenami opisowymi.

1)    Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 1, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień

2.    Nauczyciel kształcenia zintegrowanego oraz edukacji wczesnoszkolnej obserwuje ucznia i jego rozwój:

1)    Prowadzi obserwacje, notuje swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące ucznia.

2)    Do teczki zbiera jego prace, karty pracy ucznia, sprawdziany itp.

3)    W klasie, na bieżąco chwali za wysiłek, chęci, za pracę.

4)    Nagradza uśmiechem, pochwałą, gestem oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić czy wyeksponować.

5)    Podkreśla osiągnięcia ucznia i motywuje do dalszych wysiłków.

6)    Na podstawie zgromadzonych materiałów, obserwacji, prac dziecka ocenia ucznia.

3.    Ocena powinna mieć charakter informacyjny, diagnostyczny i motywacyjny.

3a. Ocena opisowa rozszerzona jest o skalę punktową.

4.    Skreślone

5.    Skreślone

6.    Dokonując oceny ucznia nauczyciel posługuje się następującą skalą oceniania:

1)    Świetnie (6 punktów) – brawo, robisz bardzo duże postępy, osiągasz doskonałe wyniki – Ś (6 p)

a)    uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania,

b)    potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

c)    proponuje rozwiązania nietypowe,

d)    rozwiązuje zadania wykraczające poza podstawę programową

2)    Bardzo  dobrze (5 punktów) – osiągasz bardzo dobre wyniki – B (5 p )

a)    uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą
programową w danej   klasie.

b)    sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

c)    rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne korzystając z różnych źródeł wiedzy.

d)    pracuje samodzielnie w szybkim tempie, jest dokładny, staranny i systematyczny,

e)    aktywnie uczestniczy w lekcji.

3)    Dobrze  (4 punkty) – pracujesz i osiągasz dobre wyniki w nauce – D (4 p)

a)    uczeń opanował treści zawarte w podstawie programowej,

b)    rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania, teoretyczne i praktyczne,

c)    popełnia nieliczne błędy,

d)    czyni postępy.

4)    Przeciętnie (3 punkty)  postaraj się efektywniej pracować – P (3 p)

a)    przy pomocy nauczyciela uczeń rozwiązuje zadania teoretyczne i praktycznie o średnim stopniu trudności,

b)    uczeń ma braki, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy.

5)    Słabo (2 punkty) – niestety, osiągasz słabe wyniki, stać Cię na więcej – S (2 p)

a)    uczeń ma braki w opanowaniu materiału,

b)    wiedza ucznia na dany temat jest niewielka,

c)    pracuje niesystematycznie i mało starannie,

d)    wymaga pomocy nauczyciela.

6)    Niedostatecznie (1 punkt) – osiągasz wyniki poniżej wymagań, pracuj więcej – N (1 p)

a)    uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności,

b)    nie potrafi samodzielnie rozwiązywać (wykonywać) zadań o niewielkim stopniu trudności,

c)    nie czyni postępów,

d)    nie zna podstawowych pojęć,

e)    jest bierny podczas zajęć,

f)     często jest nieprzygotowany do zajęć.

7.    Oceny bieżące zapisuje się w dziennikach lekcyjnych za pomocą oznaczeń literowych:

1)    Ś (świetnie),

2)    B (bardzo dobrze),

3)    D (dobrze),

4)    P (przeciętnie),

5)    S (słabo),

6)    N (niedostatecznie).

8.    Nauczyciel może ponadto stosować w dzienniku lekcyjnym następujące oznaczenia:

1)    np. – nieprzygotowany,

2)    nb. – nieobecny,

3)    bp. – brak pracy domowej.

9.    W klasach I – III uczniom z dysfunkcjami należy dostosować wymagania edukacyjnych zgodnie z opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej:

1)    W pracach pisemnych oceniamy treść, nie oceniamy ortografii i estetyki pisma.

2)    W nauce czytania wykorzystujemy krótsze, łatwiejsze teksty.

3)    Sprawdziany, nauczyciel czyta uczniowi polecenia i zadania tekstowe.

4)    Dziecko liczy na konkretach – wykorzystując liczydła.

5)    W czasie zajęć wyrównawczych uczeń może dokończyć rozpoczęte na lekcjach sprawdziany lub prace pisemne.

§ 23e.

1.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia:

1)    wywiązywanie się obowiązków ucznia,

2)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)    dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)    dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6)    godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7)    okazywanie szacunku innym osobom,

8)    respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych,

9)    zaangażowanie ucznia gimnazjum w realizację projektu edukacyjnego.

1a. Za zachowanie ucznia poza terenem szkoły, przed lub po zakończeniu zajęć edukacyjnych odpowiadają jego rodzice lub prawni opiekunowie.

2.    W oddziałach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
zachowania są ocenami opisowymi.

3.    Oceny zachowania uwzględniają w szczególności:

1)    Stosunek do obowiązków szkolnych – postawy pozytywne:

a)    uczeń systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne,

b)    systematycznie i starannie odrabia prace domowe i wszelkie prace dodatkowe,

c)    wypełnia obowiązki dyżurnego klasowego oraz wywiązuje się z innych podjętych zadań,

d)    utrzymuje ład i porządek na swoim stanowisku pracy , dba  o przybory, książki,

e)    szanuje sprzęty szkolne, a zauważone usterki zgłasza nauczycielowi,

f)     systematycznie i wytrwale przezwycięża trudności w nauce, potrafi samodzielnie pracować,

g)    przynosi potrzebne przybory szkolne, strój gimnastyczny, 

h)   aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych,

i)     chętnie bierze udział, w miarę swoich możliwości, w konkursach i innych imprezach organizowanych w szkole,

j)     zna i szanuje symbole narodowe i państwowe,

k)    stosownie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych i państwowych,

l)     przejawia inicjatywę, jest dobrym organizatorem,

m)  rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,

n)   w czasie zajęć, przerw i poza szkołą (np.: wycieczka, teatr, środki komunikacji) zachowuje  się taktownie, kulturalnie,

o)    chętnie bierze udział we wspólnych grach, zabawach, imprezach klasowych i szkolnych, pomimo tego, że nie wykazuje inicjatywy,

p)    chętnie wykonuje dodatkowe prace na rzecz klasy, szkoły, środowiska,

q)    jest ruchliwy, ale bez zastrzeżeń wypełnia obowiązki ucznia.

2)    Stosunek do obowiązków szkolnych – postawy negatywne:

a)    uczeń często opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, spóźnia się,

b)    samowolnie opuszcza teren szkoły w czasie przerw,

c)    często jest nieprzygotowany do zajęć, nie odrabia zadań domowych, zapomina przyborów szkolnych,

d)    jest niestaranny, niesystematyczny,

e)    w czasie zajęć jest bierny, przeszkadza kolegom i nauczycielowi, nie reaguje na uwagi, upomnienia i nakazy nauczyciela,

f)     nie zawsze jest zdyscyplinowany i nie zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków.

3)    Kulturę osobistą – postawy pozytywne:

a)    uczeń kulturalnie zwraca się do kolegów i pracowników szkoły, stosuje zwroty grzecznościowe, nigdy nie używa wulgaryzmów,

b)    taktownie wyraża swoje opinie,

c)    dba o swój wygląd zewnętrzny, czystość i higienę osobistą,

d)    przyznaje się do błędów, potrafi przeprosić nauczyciela, kolegę,

e)    dba o bezpieczeństwo własne i innych, właściwie reaguje na brutalność, agresję, zło.

4)    Kulturę osobistą – postawy negatywne:

a)    uczeń lekceważy zasady higieny osobistej, nie dba o swój wygląd,

b)    często niszczy prace własne i swoich kolegów,

c)    używa wulgarnych słów, przejawia agresje słowną i fizyczną,

d)    naraża swoje zdrowie i życie na niebezpieczeństwo,

e)    zagraża bezpieczeństwu innych dzieci.

5)    Współdziałanie – postawy pozytywne:

a)    uczeń nie zaśmieca szkoły i jej otoczenia, dba o wygląd klasy,

b)    nie kłamie, nie oszukuje, jest prawdomówny i uczciwy,

c)    szanuje cudzą własność, nie przywłaszcza sobie cudzej własności,

d)    przerwę międzylekcyjną traktuje jako czas odpoczynku, nie stwarza sytuacji niebezpiecznych, pomaga młodszym,

e)    wypełnia prośby i polecenia nauczyciela, umie o nich rozmawiać, wyjaśnić nieporozumienia,

f)     przestrzega norm i zasad funkcjonujących w grupie-potrafi solidnie współdziałać,

g)    przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,

h)   prawidłowo reaguje na krzywdę i przejawy zła,

i)     łatwo nawiązuje kontakt z rówieśnikami, jest przez nich lubiany.

6)    Współdziałanie – postawy negatywne:

a)    uczeń w czasie przerw zdarzają się mu złośliwe zachowania, zaczepia kolegów i przekracza granice bezpieczeństwa,

b)    sporadycznie bierze udział w imprezach klasowych i szkolnych, nie przykłada do tego większej wagi, nie przejawia większych aspiracji i pozytywnych inicjatyw,

c)    wypełnia jedynie narzucone zadania,

d)    przywłaszcza sobie cudzą własność,

e)    kłamie,

f)     jest samolubny, niekoleżeński, nie potrafi współdziałać w grupie rówieśniczej,

g)    lubi dominować (w złym znaczeniu) w grupie, daje zły przykład grupie,

h)   łamie zasady regulaminu klasowego,

i)     stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych,

j)     nie zważa na krzywdę i zło,

k)    często łamie zasady właściwego zachowania, nie reaguje na upomnienia nauczycieli i innych pracowników szkoły.

4.    W bieżącym ocenianiu zachowania używa się sformułowań:

1)    Wspaniale (W)

2)    Dobrze (D)

3)    Zadowalająco (Z)

4)    Niezadowalająco (N)

5.    Możliwe jest stosowanie skrótów: W, D, Z, N.

6.    Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasach IV – VI szkoły podstawowej oraz w klasach I – III gimnazjum ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

7.    uchylony

8.    Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do następnej klasy lub ukończenia szkoły.

9.    uchylony.

10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

11. Śródroczną oraz roczną ocenę zachowania w klasach  IV – VI  oraz w gimnazjum ustala się wg następującej skali:

1)    wzorowe                           (wz)

2)    bardzo dobre                    (bdb)

3)    dobre                                 (db)

4)    poprawne                         (pop)

5)    nieodpowiednie              (ndp)

6)    naganne                           (nag)

12. Śródroczną oraz roczną ocenę zachowania w klasach  IV – VI  oraz w gimnazjum ustala się w oparciu o Punktowy system oceny zachowania, który jest zgodny z Regulaminem Szkolnym oraz Programem Wychowawczym i Profilaktycznym szkoły.

1)     Punktowy system oceny zachowania  jest jednym z elementów oceny zachowania. Na ocenę śródroczną lub roczną zachowania składają się samoocena ucznia, ocena klasy, ocena wychowawcy, opinia Rady pedagogicznej i Punktowy System Oceniania.

13. Każdy uczeń w semestrze otrzymuje wyjściowo 150 pkt. i ocenę dobrą

14. Uzyskiwane i tracone punkty wpisuje wychowawca oraz nauczyciele obserwujący zachowania uczniów na lekcji, przerwach, zajęciach pozalekcyjnych, w czasie wyjść, imprez, wycieczek itp.

14a. Punkty uzyskane w czasie zawodów sportowych wpisuje nauczyciel w-f(u), chóru nauczyciel muzyki, punkty za konkursy przedmiotowe – nauczyciel odpowiedzialny za       dany konkurs, za projekt edukacyjny – opiekun danego projektu. Punkty otrzymuje laureat danego konkursu (z wyłączeniem przedmiotów artystycznych np. konkursu plastycznego, gdzie za każdą wysłaną pracę uczeń otrzymuje punkty zależnie od zasięgu konkursu).

15. Zapis punktów jest prowadzony jawnie i systematycznie w klasowym zeszycie pochwał i uwag i podawany do wiadomości rodzicom na zebraniach lub rozmowach indywidualnych. Rodzic jest zobowiązany do poświadczenia podpisem, że zapoznał się z uwagami.

16. Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który mimo odpowiedniej liczby punktów otrzymywał uwagi.

17. uchylony

17a. Uczeń, który w ciągu semestru otrzymał 20 punktów za: wulgarne słownictwo, aroganckie zachowanie, picie alkoholu, palenie papierosów, podrabianie dokumentacji nie może uzyskać oceny bardzo dobrej i wzorowej zachowania, choćby wynikało to z ilości zgromadzonych przez niego punktów.

17b. W szczególnych przypadkach  spowodowania zagrożenia życia i zdrowia swego lub innych osób wychowawca, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz po rozmowie z ocenianym uczniem, może obniżyć mu ocenę klasyfikacyjną zachowania bez względu na uzyskaną liczbę punktów.

17c. Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który ma godziny nieobecne nieusprawiedliwione i więcej niż 5 spóźnień.

18. Oceny poprawnej i wyższej nie może dostać uczeń, który popadł w konflikt z prawem lub otrzymał naganę dyrektora.

19. W sytuacji, kiedy uczeń z przyczyn losowych (np. choroba, wyjazd) nie mógł uzyskać odpowiedniej liczby punktów, o ocenie z zachowania decyduje wychowawca, biorąc pod uwagę opinię innych nauczycieli, kolegów z klasy oraz samoocenę.

20. Wychowawca ma do swojej dyspozycji od 0 do 31 punktów, które może na koniec semestru lub roku szkolnego dodać do punktów danego ucznia.

20a. Każdy nauczyciel ma do swojej dyspozycji pulę punktów (od 1 do 6), które przyznaje (na koniec semestru i koniec roku) uczniom, których uczy.

21. W końcoworocznej ocenie zachowania bierze się także pod uwagę ocenę zachowania  w pierwszym semestrze.

22. Skala ocen zachowania:

1)    0 –  50 pkt.          naganne,

2)    51 – 99 pkt.         nieodpowiednie,

3)    100 – 149 pkt.    poprawne,

4)    150 – 200 pkt.    dobre,

5)    201 – 250 pkt.     bardzo dobre.

6)    od 251 pkt.          wzorowe.

TABELA  ZACHOWAŃ  UCZNIÓW

Lp.

Pozytywne

Liczba

punktów max

Lp.

Negatywne

Liczba

punktów max

1

100% frekwencja

3 w skali miesiąca

1

Nie zmienia obuwia

5 każdorazowo

2

Pomaga koleżankom/kolegom

5 każdorazowo

2

Niewłaściwy strój-niestosowny do okoliczności, makijaż, fryzura (ufarbowane włosy raz przy każdym farbowaniu, wiszące kolczyki)

5

każdorazowo

3

Podejmuje dodatkowe zadania na rzecz klasy

5

raz w semestrze

3

Jeździ po terenie szkoły rowerem motorowerem

10

każdorazowo

4

Laureat konkursów: szkolnych, gminnych(regionalnych), powiatowych, wojewódzkich

5,10,15,20

każdorazowo

4

Wagaruje

15 każdorazowo

5

Bierze czynny udział w apelach i uroczystościach (przygotowanie, dekoracja, organizacja)

10

każdorazowo

5

Przeszkadza na lekcji

10

każdorazowo

6

Uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego (stopień zaangażowania)

0-10

jednorazowo

6

Używa wulgaryzmów również w sieci

15 każdorazowo

7

Dba o mienie szkolne

5 każdorazowo

7

Zwraca się do nauczyciela w arogancki sposób

15

każdorazowo

8

Brak godzin nieusprawiedliwionych

10 raz w semestrze

8

Narusza regulamin pracowni zajęć/ sali gimnastycznej

5

każdorazowo

9

Jest w poczcie sztandarowym

15 raz w semestrze

9

Niszczy mienie szkolne

10

każdorazowo

10

Prowadzi kronikę klasową

10 raz w semestrze

10

Niszczy cudzą własność

10

każdorazowo

11

Zdecydowanie reaguje na przemoc (wzywa pomocy osoby dorosłej)

15 każdorazowo

11

Niebezpiecznie zachowuje się na przerwie np. biega, popycha innych

10

każdorazowo

12

Jest zawsze ubrany stosownie do okoliczności

5 raz w semestrze

12

Wyłudza pieniądze

20

każdorazowo

13

Udział w akcjach charytatywnych i zbiórkach

10 każdorazowo

13

Wychodzi w czasie zajęć poza teren szkolny

15

każdorazowo

14

Wysoka kultura osobista(stosuje zwroty grzecznościowe w stosunku do dorosłych i kolegów, nie używa wulgaryzmów, taktownie wyraża swoją opinię). Oceny ucznia w tym punkcie dokonuje wychowawca.

10

raz w semestrze

14

Bierze udział w bójkach, prowokuje,

20

każdorazowo

15

Efektywnie pełni powierzone funkcje np. gospodarza klasy, dyżurnego, praca w samorządzie szkolnym.

10

raz w semestrze

15

Zachowuje się niezgodnie z normami szkolnymi np. je i pije, czesze się – na lekcji

5

każdorazowo

16

Wolontariat (poświadczony dokumentem danej organizacji)

15

raz w semestrze

16

Nie wywiązuje się z obowiązku dyżurnego

1 każdorazowo

17

Aktywnie i systematycznie bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych (rozwijających, wyrównawczych, SKS)

10 raz w semestrze (za każdy rodzaj zajęć osobno)

17

Nie uczęszcza na zjęcia wyrównawcze lub inne wskazane przez nauczyciela przedmiotu lub wynikające z opinii PPP

15 raz w semestrze

18

Łagodzi spory

5 każdorazowo

18

Fałszuje zwolnienia, podpis, dokumentację

15

każdorazowo

19

Uczestniczy w zawodach sportowych: gminnych(międzyszkolnych), powiatowych, wojewódzkich

5, 10, 15, każdorazowo

19

Ma włączony sprzęt elektroniczny podczas lekcji

15 każdorazowo

20

Punktowane miejsca na pozaszkolnych zawodach

5, 10, 15 każdorazowo

20

Grozi innym, zastrasza również w sieci

30 każdorazowo

21

Brak spóźnień

5 raz w semestrze

21

Obraża, wyśmiewa, poniża innych również w sieci

15

każdorazowo

22

Aktywnie działa w ZHP, Klubie Trekingowym, w rajdach

15 raz w semestrze

22

Kłamie

10

każdorazowo

23

Systematycznie bierze udział w zajęciach chóru szkolnego

15 raz w semestrze

23

Niewłaściwie zachowuje się podczas imprez szkolnych, wyjść i wycieczek

10 każdorazowo

24

Brak uwag w ciągu miesiąca

5 raz na miesiąc

24

Kradnie

30

każdorazowo

25

Przynosi na teren szkoły niebezpieczne przedmioty

20

każdorazowo

26

Rozprowadza lub zażywa narkotyki, pije alkohol, pali papierosy( na terenie szkoły)

50

doraźnie

27

Wykazuje bierność wobec agresji lub podżega do agresji (jest obserwatorem niebezpiecznych sytuacji np. bójek i nie informuje osoby dorosłej o nich, bądź o wymuszeniach, zastraszeniach)

15 każdorazowo

28

Zaśmieca pomieszczenia szkolne i otoczenie szkolne.

5 każdorazowo

23. Rozliczeń zachowań uczniów (na podstawie wpisów w zeszycie uwag) dokonuje raz w miesiącu wychowawca klasy.

TABELA GODZIN NIEOBECNYCH

Lp.

Liczba godzin nieusprawiedliwionych na zajęciach edukacyjnych i dodatkowych

punkty

1

1-5

– 5

2

6 – 10

– 7

3

11 – 15

– 9

4

16 – 20

– 11

5

21 – 25

– 13

6

26 – 30

– 15

7

Powyżej 30

– 20

24. Pięć spóźnień jest równych jednej godzinie nieusprawiedliwionej.

24a. Za każdorazowe spóźnienie uczeń otrzymuje minus jeden punkt (z wyjątkiem uczniów dojeżdżających w sytuacji, gdy spóźni się autobus).

25. Rozliczeń godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych i spóźnień dokonuje raz w miesiącu wychowawca klasy, podczas liczenia frekwencji na podstawie wpisów do dziennika lekcyjnego i dzienniczka ucznia.