Regulamin szkolny
Obowiązkiem ucznia jest:

 

1. Przychodzić do szkoły nie wcześniej niż 15 min. przed godziną 8.00 i nie wcześniej niż 10 min. przed pozostałymi lekcjami.
2. Uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, życiu szkoły, regularnie uczęszczać na zajęcia, nie spóźniać się.
3. Godnie reprezentować szkołę.
4. Wchodzić na teren szkoły furtką, a do budynku wchodzić i wychodzić wejściem głównym.
5. Przebywać w szkole do momentu zakończenia zajęć. Nie wolno samowolnie, bez wiedzy nauczyciela opuszczać szkoły i terenu szkolnego.
6. Nie jeździć rowerem lub motorowerem po terenie szkolnym.
7. Punktualne przychodzić na zajęcia.
8. Zmienić obuwie (obuwie szkolne to buty na białej lub jasnej podeszwie). Trzymać zmienione obuwie w worku powieszonym na wieszaku w szatni.
9. Dbać o właściwy czysty i estetyczny strój. Oznacza to, że uczeń nie przychodzi do szkoły wyzywająco ubrany tzn., że dziewczęta nie noszą spódnic i sukienek znacznie powyżej kolan ani bluzek ze znacznym dekoltem (ani koszulek i sukienek na cienkie ramiączka). Uczniowie nie mogą też nosić szortów (poza lekcjami w-f). Uczeń nie może też nosić do szkoły stroju odsłaniającego brzuch i bieliznę. Oprócz tego uczeń nie może:
– nosić wiszących kolczyków w uszach, kolczyków w pępku, nosie, łuku brwiowym i języku;
– nosić korali, bransolet ani żadnych ozdób, które zagrażają jego bezpieczeństwu i bezpieczeństwu innych uczniów;
– nosić makijażu;
– malować paznokci;
– farbować włosów;
– tatuować ciało.
10. Przychodzić do szkoły w stroju galowym tzn. białej bluzce, koszuli i granatowych lub czarnych spodniach, spódnicy- we wcześniej ustalone uroczyste dni.
11. Odnosić się z należytym szacunkiem do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
12. Po dzwonku na lekcje ustawiać się przed klasą.
13. Wchodzić do klasy pod opieką nauczyciela.
14. Systematyczne uczęszczać na zajęcia oraz pisemnie usprawiedliwiać nieobecności bezpośrednio po ich zakończeniu( nie później niż siedem dni od daty przyjścia do szkoły):
– usprawiedliwienia to pisemne oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności, które musi zawierać datę wystawienia, datę nieobecności ucznia oraz podpis rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Usprawiedliwienia mogą też być wystawiane przez lekarza.
15. Brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalone zasady i porządek w czasie zajęć.
16. Nie utrudniać prowadzenia zajęć i odbioru przekazywanych treści.
17. Nie spożywać posiłków podczas lekcji. Ani nie wykonywać innych czynności niezgodnych z normami szkolnym np. czesanie się podczas zajęć.
18. W czasie przerw przebywać na korytarzu (z wyjątkiem przerwy śniadaniowej) i wykorzystywać czas na odpoczynek.
19. Do sal lekcyjnych i sali gimnastycznej wchodzić pod opieką nauczyciela.
20. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danej pracowni.
21. Szanować sprzęt szkolny, wyposażenie sal lekcyjnych i pomoce naukowe.
22. Na terenie szkoły nie używać telefonów komórkowych ani innego sprzętu elektronicznego (powinien być wyłączony i schowany). W sytuacji gdy uczeń korzysta z telefonu lub innego sprzętu elektronicznego zostanie uruchomiona odpowiednia procedura.
23. Troszczyć się o kulturę słowa, nie używać wulgaryzmów.
24. Nie przebywać w czasie przerw w szatni(z wyjątkiem przebierania się i wychodzenia do domu).
25. Nie używać żadnych środków odurzających, nie palić papierosów i nie spożywać alkoholu.
26. Reagować na wszelkie przejawy agresji i przemocy poprzez powiadomienie o nich nauczyciela lub inną dorosłą osobę.
27. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za skradzione na jej terenie (ani pozostawione bez opieki) telefony komórkowe ani inne wartościowe przedmioty.
28. Po skończeniu zajęć i opuszczeniu budynku szkoły uczeń może włączyć telefon.
29. Podczas wycieczek szkolnych za zgodą nauczyciela dopuszcza się włączenie telefonu lub innych urządzeń elektronicznych.
WOBEC WSZELKICH PRZEJAWÓW AGRESJI I PRZEMOCY FIZYCZNEJ (KOPANIE, BICIE, POPYCHANIE, SZCZYPANIE, GRYZIENIE, PLUCIE) JAK I PSYCHICZNEJ (OBRAŻANIE, WYŚMIEWANIE, PRZEZYWANIE, NĘKANIE, ZASTRASZANIE, GROŻENIE) WYCIĄGANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:
– OBNIŻENIE OCENY Z ZACHOWANIA,
– POINFORMOWANIE RODZICÓW UCZNIA,
– UPOMNIENIA I ROZMOWY Z WYCHOWACĄ, PEDAGOGIEM DYREKTOREM,
– ZAWIADOMIENIE POLICJI I SĄDU RODZINNEGO.

Uczniowie mają prawo do:

1. Szacunku i życzliwego, podmiotowego traktowania przez nauczycieli i innych pracowników szkoły.
2. Proszenia o pomoc, wsparcie, gdy tego potrzebują.
3. Wyrażania własnych opinii, poglądów, przeżywania swych uczuć i emocji we właściwy sposób, tzn. taki, który nikomu nie szkodzi, nie obraża innych.
4. Naprawy popełnionych błędów, odnoszenia sukcesów.
5. Podejmowania własnych decyzji i ponoszenia ich konsekwencji.
6. Zapoznania się z programami nauczania i kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów.
7. Sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych im kryteriów.
8. Wykorzystywać czas lekcyjny na pogłębianie wiedzy, rozwijanie swych umiejętności, zdolności i zainteresowań.
9. Znajomości celu lekcji oraz zadań lekcyjnych.
10. Jawnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści.
11. Zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności oraz uzyskania pomocy.
12. Powiadomienia o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
13. Najwyżej 3 sprawdzianów lub klasówek w ciągu tygodnia, ale nie więcej niż jednego dziennie.
14. Poprawienie oceny niedostatecznej z przedmiotu w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania (wyjątek stanowi nieobecność ucznia lub nauczyciela w tym czasie).
15. Rozwijanie swoich zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
16. Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, a także w czasie przerw świątecznych i ferii.
17. Odwołania się od oceny z zachowania i oceny z przedmiotu jeśli się z nią nie zgadzają.
18. Korzystania z pomieszczeń szkolnych po zajęciach lekcyjnych pod opieką nauczyciela.
19. Korzystania z biblioteki multimedialnej.
20. Korzystania z poradnictwa i terapii pedagogicznej.
21. Dbać o porządek, czystość i ład w salach, na korytarzach, w łazienkach i szatniach.
22. Uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły.
23. Wpływać na życie szkoły poprzez działalność samorządową.